Rodo

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizyacznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz w oparciu o art.13 i art.14 powyższego Rozporządzenia przekazujemy wymagane Rozporządzeniem informacje oraz informacje o Pani/Pana uprawnienaich przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Firmę Handlową Towarzystwo Węglowe Sp. z o.o.

1. Administratorem danych osobowych jest firma Firma Handlowa Towarzystwo Węglowe Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Jaworzno, ul. Wysoki Brzeg 23, NIP 954-000-42-71, REGON 272117062, telefon (32) 223 68 00, e-mail: fhtw@fhtw.pl zwanym dalej Administratorem.

2. Serwis internetowy pozyskuje informacje o Użytkownikach wprowadzone w formularzu kontaktowym na podstawie zgody wyrażonej przez nich samych .
Przekazane dane przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji formularza, np. w celu odpowiedzi na zadane pytanie, tj. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą przed zawarciem umowy, na podstawie art.6 ust. 1 lit b.

3. Użytkownik, który umieścił dane w formularzu ma prawo do:

  • wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie - cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,
  • przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych
  • złożenia skargi do organu nadzorczego.

4. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których zostały podane oraz do czasu istnienia obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych Administratora, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych - do czasu cofnięcia zgody.

5. Administrator dopełnia należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

6. Podane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które posiadają podstawę prawną wynikającą z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne, hostingowe.

7. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu udzielenia odpowiedzi lub przekazania informacji. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub przekazania informacji na wiadomość z formularza kontaktowego.

8. Podstawy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude);
  • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r Prawo Telekomunikacyjne (PrTel);
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; (RODO);